Zarządzenie nr 73/2011 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 grudnia 2011w sprawie zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

Zarządzenie nr 73/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 grudnia 2011


w sprawie zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lisewo na lata 2011-2014.

    Na podstawie  art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2011 - 2014, uchwalonej uchwałą Nr III /13/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienionej:
- uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2011 r.
- uchwałą Nr VI/41/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2011 r.
- zarządzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 czerwca 2011 r.
- zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 października 2011 r.
wprowadza się zmiany:
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1
    do zarządzenia;
2) załącznik Nr 2 Prognoza kwoty długu na lata 2011 - 2018 otrzymuje brzmienie jak
    w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia - zobacz (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 października 2012, 13:26:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4395