Zarządzenie nr 57/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 listopada 2012w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2013 r.

Zarządzenie nr 57/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 listopada 2012


w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2013 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) ), rozdziału V pkt 4 i 8 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 369) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam na 2013 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w wysokości  3,00 zł, co stanowi 0,86 % wartości odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym ogłaszanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości 50 % najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym to jest 1,05 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2012, 12:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3591