Zarządzenie nr 59/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 listopada 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Lisewo i Mgoszcz.

Zarządzenie nr 59/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 listopada 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Lisewo i Mgoszcz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art.11 ust.1, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323,  z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Podać do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo, położonych we  wsiach  Lisewo i  Mgoszcz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2.
  Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik (16kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2012, 12:53:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3632