Zarządzenie nr 63/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsiach Mgoszcz i Lisewo.

Zarządzenie nr 63/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsiach Mgoszcz i Lisewo.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) art.37 ust.1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych dotyczących nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Lisewo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: - nr 73/2 o pow. 1,3000 ha poł. we wsi Mgoszcz; - nr 273/16 o pow. 0,1160 ha poł. we wsi Lisewo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 stycznia 2013, 11:20:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3882