Zarządzenie nr 65/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 31 grudnia 2012w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 65/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 31 grudnia 2012


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lisewie.

   Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 35/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lisewie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 6/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. i Nr 8/2011 z dnia 28 lutego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust.1
a) skreśla się pkt 6
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: Stanowisko ds. Obsługi Finansowej i Kasy
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: Stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczeń pracowniczych

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (15 stycznia 2013, 14:23:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (22 lutego 2013, 14:46:07)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4358