Zarządzenie nr 52/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2012w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Zarządzenie nr 52/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2012


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

    Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
   1. Szef Zespołu - Wójt Gminy Lisewo,
   2. Zastępca Szefa Zespołu – Komendant Gminny ZOSP RP w Lisewie,
   3. Członkowie Zespołu:
         a)   Sekretarz Gminy Lisewo,
         b)   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie,
         c)   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy w Lisewie,
         d)   Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Lisewie,
         e)   Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie,
         f)    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.
         g)   Przedstawiciel Posterunku Policji w Unisławiu – Dzielnicowy Gminy Lisewo,          
         h)   Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Gminy w Lisewie,

§ 3. 1. Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Lisewie.
3. Szef Zespołu, jego zastępca oraz członkowie Zespołu nie otrzymują ze środków finansowych Urzędu Gminy w Lisewie dodatkowego wynagrodzenia lub diet za udział
w pracach Zespołu.

§ 4. Regulamin Pracy Zespołu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.
Traci moc Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2012 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 12:39:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4304