Zarządzenie nr 53/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2012w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej gminy Lisewo

Zarządzenie nr 53/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2012


w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej gminy Lisewo

    Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), § 3 pkt 2 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 21/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin oraz zarządzenia
Nr 25/2012 Starosty Chełmińskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 06 listopada
2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin i § 27 pkt 3 zarządzenia Nr 35/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lisewie zarządzam co następuje:
 
§ 1. Opracować „Plan obrony cywilnej gminy Lisewo” na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Lisewo.
        
§ 2.1. W celu opracowania "Planu obrony cywilnej gminy Lisewo" powołuje się Zespół Planistyczny, zwany dalej "Zespołem" w składzie: 
1) Katarzyna Czerwińska, Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej - Przewodniczący Zespołu; 
2) Kazimierz Kowal, Kierownik referatu gospodarki komunalnej, budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zastępca Przewodniczącego Zespołu; 
3) Katarzyna Gostkowska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - sekretarz Zespołu.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który może zapraszać do udziału w Pracach Zespołu: kierowników referatów Urzędu Gminy, kierowników  jednostek organizacyjnych gminy, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Grudziądzu, Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora ds. obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania związane z realizacją zadań obrony ludności. 
        
§ 3. Do zadań Zespołu należy: 
1) opracowanie harmonogramu prac zespołu; 
2) określenie klauzuli wykonywanych dokumentów i skali dokumentów graficznych; 
3) opracowanie "Zestawienia zadań obrony cywilnej" realizowanych przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje funkcjonujące na terenie gminy Lisewo; 
4) określenie procedur postępowania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz przygotowanie załączników funkcjonalnych do planu; 
5) opracowanie "Planu obrony cywilnej gminy Lisewo". 
       
§ 4. Plan obrony cywilnej gminy Lisewo powinien składać się z następujących części: 
1) planu głównego; 
2) procedur postępowania oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej; 
3) załączników funkcjonalnych; 
4) informacji uzupełniających; 
5) innych dokumentów, które Zespół wymieniony w § 2 uzna za niezbędne. 
         
§ 5. "Plan ewakuacji ludności, zwierząt i mienia gminy Lisewo na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny" - III stopnia, należy włączyć do "Planu obrony cywilnej gminy Lisewo", jako element składowy. 
        
§ 6. 1. "Plan obrony cywilnej gminy Lisewo" powinien odwoływać się do informacji zawartych w "Planie zarządzania kryzysowego gminy Lisewo", dokonując korelacji danych rzeczowo-materialnych i osobowych oraz informacji wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lisewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". 
2. Szczegółowa treść "Planu obrony cywilnej gminy Lisewo" powinna być adekwatna do specyfiki gminy. 
        
§ 7. Zespół opracuje "Plan obrony cywilnej gminy Lisewo" w formie: 
1) dokumentów opisowych; 
2) dokumentów graficznych. 
        
§ 8. 1. Zobowiązuję Inspektora ds. Obronnych i Obrony Cywilnej do przekazania instytucjom, przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym oraz społecznym organizacjom ratowniczym funkcjonującym na terenie gminy Lisewo, przewidzianym do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, wypisu z "Zestawienia zadań obrony cywilnej" oraz wzoru kart realizacji zadań obrony cywilnej. 
2. Kierownicy podmiotów wymienionych w ust. 1 odpowiedzialni są za opracowanie karty realizacji zadań obrony cywilnej na podstawie wypisu, a następnie za dokonanie uzgodnienia z Inspektorem ds. Obronnych i Obrony Cywilnej, w terminie do 31 grudnia 2012 r. 
3. Karty realizacji zadań obrony cywilnej zatwierdzają kierownicy podmiotów wymienionych w ust. 1. 
        
§ 9. 1. "Plan obrony cywilnej gminy Lisewo" podpisuje Inspektor ds. Obronnych
i Obrony Cywilnej, a następnie przedstawia do uzgodnienia Staroście Chełmińskiemu - Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu oraz innym organizacjom i podmiotom w części ich dotyczącej. 
2. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej przedstawia Wójtowi Gminy Lisewo - Szefowi Obrony Cywilnej gminy Lisewo "Plan obrony cywilnej gminy Lisewo" do zatwierdzenia w terminie do 28 grudnia 2012 r. 
        
§ 10. "Plan obrony cywilnej gminy Lisewo" podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata. 
§ 11. "Plan obrony cywilnej gminy Lisewo" należy wprowadzić w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
        
§ 12.
 Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Obronnych
i Obrony Cywilnej. 
        
§ 13. Traci moc: Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Lisewo – Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy, podległych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy oraz Zarządzenie Nr 16/06 Wójta Gminy Lisewo – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 08 sierpnia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad opracowania planów obrony cywilnej gminy, podległych jednostek organizacyjnych i zakładów pracy.
        
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 12:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3619