Zarządzenie nr 47/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 8 października 2012w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2013 roku .

Zarządzenie nr 47/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 8 października 2012


w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2013 roku .

    Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  poz.  674,  z póź. zm.) oraz § 2 ust 2 pkt 1 i § 7  rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków.( D. U. z 2002r. NR 46 poz. 430). zarządzam co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam maksymalne wysokości przyznawania dofinansowania czesnego dla nauczycieli w roku 2013 :
1) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły,  który posiada skierowanie zakładu pracy dofinansowanie  do 80% wysokości czesnego za semestr;
2) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z nauczanym kierunkiem , bez skierowania zakładu pracy  dofinansowanie  do 40% wysokości czesnego za semestr;
3) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje niezgodnie z nauczanym kierunkiem i bez skierowania zakładu pracy  dofinansowanie  do 20% wysokości czesnego za semestr.
 
§ 2. Zarządzenie obowiązuje w 2013 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 14:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3898