Zarządzenie nr 62/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 18 grudnia 2012w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.

Zarządzenie nr 62/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 18 grudnia 2012


w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.

    Na podstawie  § 6 ust 2   rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków( Dz. U.  NR 46 poz. 430), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam  plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo w  2013 r. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013.


Załącznik do zarządzenia - zobacz (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 14:34:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (18 stycznia 2013, 08:10:29)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4067