Zarządzenie nr 30/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 czerwca 2012w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 r.

Zarządzenie nr 30/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 czerwca 2012


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 r.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153,poz.l271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441,i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128 i Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223. póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420 i Nr 157, póz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 40, póz. 230 i Nr 106, póz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 149, póz. 887 i Nr 217, póz. 1281 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 146, Nr 123, póz. 835 i Nr 152, póz. 1020, Nr 238, póz. 1578 i Nr 257, póz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, póz. 1183, Nr 234. póz. 1386 i Nr 291, póz. 1707) § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XII/78/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2012 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 20 lutego 2012 r. póz. 343) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/72/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2012 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr 12/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2012 r. Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r., wprowadza się zmiany:
1)  w § 1:
- łączna kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 15.617.531 zł zastępuje się kwotą 15.622.531 zł,
- w pkt l dochody bieżące w wysokości 14.959.401 zł zastępuje się kwotą 14.964.401 zł, załącznik Nr l Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienia się jak w załączniku Nr l do zarządzenia,
2)  w § 2:
- łączna kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 15.176.083 zł zastępuje się kwotą 15.181.083 zł,
- w pkt l wydatki bieżące w wysokości 14.137.083 zł zastępuje się kwotą 14.142.083 zł załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia; 3)w § 14:
- w pkt l plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 10 do zarządzenia;
- w pkt 2 plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (146kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (139kB) pdf

Załącznik nr 10 do zarządzenia (146kB) pdf

Załącznik nr 11 do zarządzenia (134kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 15:03:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (18 stycznia 2013, 09:59:41)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2604