Zarządzenie nr 50/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 31 października 2012w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 r.

Zarządzenie nr 50/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 31 października 2012


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 144U Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128 i Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 40, póz. 230 i Nr 106, póz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 149, póz. 887 i Nr 217, póz. 1281 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 146, Nr 123, póz. 835 i Nr 152, póz. 1020, Nr 238, póz. 1578 iNr 257,poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201,póz. 1183, Nr 234. póz. 1386 i Nr 291, póz. 1707), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIl/78/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2012 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 20 lutego 2012 r. póz. 343) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2012 r. uchwalonym uchwalą Nr XIl/72/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2012 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr 12/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 15/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XV/95/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 lipca 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 sierpnia 2012 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2012 r.;
- uchwałą Nr XV1II/111/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2012 r,; wprowadza się zmiany:
1)  w§l:
- łączna kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 16.125.617 zł zastępuje się kwotą 16.452.741 zł,
-w pkt l dochody bieżące w wysokości 15.107.487 zł zastępuje się kwotą 15.434.611 zł, załącznik Nr l Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienia się jak w załączniku Nr l do zarządzenia,
2)  w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. w wysokości 15.684.169 zł zastępuje się kwotą 16.011.293 zł,
- w pkt l wydatki bieżące w wysokości 14.522.459 zł zastępuje się kwotą 14.849.583 zł załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2012 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, -w§14:
- w pkt l plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr l O do zarządzenia,
- w pkt 2 plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1 do zarządzenia - zobacz (335kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia - zobacz (1006kB) pdf

Załącznik nr 10 do zarządzenia - zobacz (381kB) pdf

Załącznik nr 11 do zarządzenia - zobacz (513kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 15:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3774