Zarządzenie nr 21/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 czerwca 2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.

Zarządzenie nr 21/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 czerwca 2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018.

     Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala sie co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013 - 2018 uchwalonej
uchwałą Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej:
- uchwałą Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2013 r.,
wprowadza się zmiany:
1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2018 otrzymuje brzmienie jak 
    w załączniku Nr 1 do uchwały;
2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -  
    2018otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wieloletnia prognoza finansowa (87kB) pdf

Wykaz przesięwzięć finansowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (75kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 lipca 2013, 14:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2516