Zarządzenie nr 34/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 sierpnia 2013w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Zarządzenie nr 34/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), i art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) w wykonaniu uchwały Nr XX/155/09 Rady Gminy Lisewo z dnia
6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnych
w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, nazywany dalej ''ekwiwalentem'', jest wypłacany na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym złożony do Wójta.

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie
uprawnionego członka ochotniczej straży pożarnej, czy w godzinach trwania akcji ratowniczej lub szkolenia pożarniczego świadczył pracę i otrzymał za ten czas wynagrodzenie.

3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte szkolenie pożarnicze stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4. Pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi sprawdza wnioski złożone przez Naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych pod względem merytorycznym i sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu.

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny wypłacany będzie osobom uprawnionym kwartalnie
z budżetu Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, w kasie Urzędu Gminy w Lisewie lub przelewem na numer rachunku bankowy wskazany przez uprawnionego członka ochotniczej straży pożarnej.

2. Terminy składania wniosków ustala się:
            - do 10 kwietnia za okres I kwartału,
            - do 10 lipca za okres II kwartału,
            - do 10 października za okres III kwartału,
            - do 10 stycznia za okres IV kwartału.

§ 3. W działaniach ratowniczych mogą brać udział wyłącznie członkowie OSP posiadający odpowiednie wyszkolenie i aktualne badania lekarskie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie gminy Lisewo.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 4/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 (132kB) pdf

Załącznik nr 2 (126kB) pdfmetryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 września 2013, 09:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2595