Zarządzenie nr 38/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 9 września 2013w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem miny Lisewo na 2014 rok

Zarządzenie nr 38/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 9 września 2013


w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem miny Lisewo na 2014 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 233  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) § 3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam procentowy wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy do 10 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie na 2013 r. w tym:
- podatek od nieruchomości do 5 %,
- podatek rolny w wysokości określonej prze Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych do 5 %.
 
§ 2. Określam procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy o 2 % w stosunku do planowanych wydatków w budżecie na 2013 r.
 
§ 3.
Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy.
 
§ 4. Zabezpieczenie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na obsługę długu.
 
§ 5. Określam procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla:
- pracowników samorządowych o 5 %,
- nauczycieli zgodnie z obowiązującą Kartą Nauczyciela.
 
§ 6. Określam wysokość rezerw:
- ogólnej do 1 % wydatków budżetowych gminy,
- celowej 0,3 % wydatków bieżących gminy.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 października 2013, 10:45:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2439