Zarządzenie nr 43/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 1 października 2013w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2014 r.

Zarządzenie nr 43/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 1 października 2013


w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2014 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) i rozdziału V pkt 4 i 8 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 369) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam na 2014 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w wysokości  3,00 zł, co stanowi 1,08 % wartości odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym ogłaszanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości 50 % najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym to jest 1,05 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 października 2013, 14:01:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3754