Zarządzenie nr 46/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 22 października 2013w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Drzonowo.

Zarządzenie nr 46/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 22 października 2013


w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Drzonowo.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art.37 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr  155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762,  Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529) w wykonaniu uchwały Nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Drzonowo stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo, zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 97/11 położonej we wsi Drzonowo, zapisanej w księdze wieczystej TO1C/00014302/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Lisewo.

§ 2. Do wartości w/w działki, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dolicza się koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, co stanowić będzie cenę wywoławczą w pierwszym przetargu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi  d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2013, 14:05:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3602