Zarządzenie nr 24/2007WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 24 sierpnia 2007w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Zarządzenie nr 24/2007
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 24 sierpnia 2007


w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Na podstawie  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku art. 35  o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), z art. 4 pkt 8 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) zarządzam, co następuje:
 
Szacowanie wartości zamówienia

§ 1. 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto wyrażona w złotych nie przekracza w skali roku wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zgodnie z planem zamówień publicznych, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym zarządzeniem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów Rozdziału 2  ustawy „Zasady udzielania zamówień”.
 
Procedury udzielenia zamówienia publicznego nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

§ 2. 1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto  zwanego dalej zamówieniem do Wójta Gminy Lisewo.

Procedurę zamówienia przeprowadza się stosując druki stanowiące załączniki Nr 1 do 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2  musi zawierać:

1/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy);
2/ kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
3/ termin realizacji/wykonania zamówienia wraz z jego określeniem;
4/ aktualną wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych
    lub określoną w planie zamówień publicznych;
5/ przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro;
6/ wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą, kiedy wartość ta została ustalona.

3. Wójt  wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na realizację zamówienia.

4. Po wyrażeniu zgody przez Wójta na realizację zamówienia pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację  przystępuje do jego finalizacji na podstawie procedury określonej niniejszym zarządzeniem.

5. Nie wyrażenie zgody przez Wójta  na realizację  zamówienia następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

§ 3. 1. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 zarządzania, jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia  tak, aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy o finansach publicznych.

2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Przygotowana przez pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia dokumentacja (wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia, wraz z uzasadnieniem, rozeznanie cenowe oraz decyzja o zamówieniu) stanowi podstawę do udzielenia zamówienia.

4. Procedurę udzielenia zamówienia  rozpoczyna zaakceptowany przez Wójta  wniosek, wprowadzony do „Rejestru zamówień nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro” a następnie przeprowadza się pisemne rozeznanie  cenowe polegające na zaproszeniu  do składania ofert takiej liczby wykonawców świadczących  dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej 2 wykonawców);

5. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

6. Z wybranym wykonawcą zwiera się pisemną umowę określającą warunki realizacji zamówienia.

7. Cała dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację.

§ 4. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5. Odpowiedzialność oraz kontrola zgodności zapotrzebowań z planem finansowym/budżetem zamawiającego spoczywa na Skarbniku Gminy.

§ 6. Do  zawartych umów  stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 
 
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


§ 7.1.
Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania zamawiającego, czego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.

2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła  czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, określony w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w czasie jego popełnienia.

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
 
Postanowienia końcowe

§ 8.1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy.

2. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 (83kB) pdf

Załącznik nr 2 (121kB) pdf

Załącznik nr 3 (109kB) pdf

Załącznik nr 4 (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 października 2013, 08:58:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4584