Zarządzenie nr Nr 50/2013 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 15 listopada 2013w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 r.

Zarządzenie nr Nr 50/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 15 listopada 2013


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938),  § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XXI/133/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2013 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2013 r. poz. 413) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na
2013 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22a/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
- zarządzeniem nr 40/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 września 2013 r.,
- zarządzeniem nr 41/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.;
- uchwałą Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r.;
 wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
    - łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 17.136.697,52 
      zł zastępuje się kwotą 17.241.028,52 zł,     
    - w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.807.780,52 zł zastępuje się kwotą
      16.912.111,52 zł
      załącznik Nr 1 Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2:
    - łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 15.858.541,52      
      zł zastępuje się kwotą 15.962.872,52 zł,
    - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.409.329,52 zł zastępuje sie kwotą
      15.513.660,52 zł        
      załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej
sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1 (97kB) pdf

Załącznik nr 2 (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2013, 11:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3577