Zarządzenie nr 53/2013Wójta Gminy Lisewoz dnia 28 listopada 2013w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo i pozostałych stanowiących własność Gminy Lisewo w okresie zimowym 2013/2014

Zarządzenie nr 53/2013
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo i pozostałych stanowiących własność Gminy Lisewo w okresie zimowym 2013/2014

Na podstawie  art. 30 ust.2 pk3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.poz.594), i art. 20 pkt 2 , w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia  21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 260 z późn. zm.)
Zarządzam co następuje:

§ 1.
Zatwierdzam  plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo i pozostałych będących własnością gminy Lisewo w okresie zimowym 2013/2014, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej ,Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy w Lisewie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik (116kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 grudnia 2013, 13:10:50)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 grudnia 2013, 10:16:30)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3114