Zarządzenie nr 54/2013 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2013w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 r.

Zarządzenie nr 54/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2013


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 r.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938),  § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo
Nr XXI/133/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2013 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2013 r. poz. 413) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na
2013 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22a/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
- zarządzeniem nr 40/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 września 2013 r.,
- zarządzeniem nr 41/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2013 r.;
- uchwałą Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 października 2013 r.;
- zarządzeniem Nr 50/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2013 r.;
- uchwałą Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2013.;
 wprowadza się zmiany:

1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 17.262.556,52 zł zastępuje się kwotą 17.290.685,52 zł,     
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.933.639,52 zł zastępuje się kwotą 16.961.768,52 zł załącznik Nr 1 Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 15.984.400,52 zł zastępuje się kwotą 16.012.529,52 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.516.188,52 zł zastępuje sie kwotą 15.544.317,52 zł załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
3) w § 14:
- w pkt 1 załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 10 do zarządzenia,
- w pkt 2 załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
   
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej
sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1 (100kB) pdf

Załącznik nr 2 (170kB) pdf

Załącznik nr 10 (99kB) pdf

Załącznik nr 11 (99kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 grudnia 2013, 10:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3304