Zarządzenie nr 60/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 października 2014w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Zarządzenie nr 60/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 października 2014


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIX/177/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2014 r. poz. 58) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/77/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23  maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 17.616.014,97 zł
  zastępuje się kwotą 17.865.100,54 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.307.159,97 zł zastępuje się kwotą
  16.556.245,54 zł,
  załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo w wysokości 17.631.570,97 zł 
  zastępuje się kwotą 17.880.656,54 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.528.111,97 zł zastępuje się kwotą
   15.777.197,54 zł,
    załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
 
3) w § 14:
- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak
   w załączniku Nr 3 do zarządzenia,

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak
   w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Uzasadnienie (117kB) pdf

Dochody (105kB) pdf

Wydatki (150kB) pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone (98kB) pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone (105kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (28 października 2014, 14:17:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2816