Zarządzenie nr 62/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 4 listopada 2014w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo i pozostałych stanowiących własność Gminy Lisewo w okresie zimowym 2014/2015

Zarządzenie nr 62/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 4 listopada 2014


w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo i pozostałych stanowiących własność Gminy Lisewo w okresie zimowym 2014/2015


Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), i art. 20 pkt 2 , w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia  21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, 843,1446 i 1534 oraz z 2014 r. poz. 659) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam  plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo i pozostałych, będących własnością gminy Lisewo w okresie zimowym 2014/2015, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik (148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 listopada 2014, 13:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2414