Zarządzenie nr 64/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2014w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2015 r.

Zarządzenie nr 64/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2014


w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2015 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i rozdziału V pkt 4  i 8 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2012-2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 369) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam na 2015 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w wysokości  3,00 zł, co stanowi 1,08 % wartości odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w stosunku rocznym ogłaszanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 2. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym to jest 1,05 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 listopada 2014, 20:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2481