Zarządzenie nr 66/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Zarządzenie nr 66/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam , co następuje: 

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. wraz z kompletem załączników:
1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.009.178 zł;
2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości  15.246.022 zł;
3) niedobór budżetu w wysokości 263.844 zł.
Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 2. Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2014 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie (166kB) pdf

Załącznik nr 1 (165kB) pdf

Załącznik nr 2 (294kB) pdf

Załącznik nr 3 (106kB) pdf

Załącznik nr 4 (83kB) pdf

Załącznik nr 5 (83kB) pdf

Załącznik nr 6, nr 7 (14kB) excel

Załącznik nr 8 (89kB) pdf

Załącznik nr 9 (84kB) pdf

Załącznik nr 10 (96kB) pdf

Załącznik nr 11 (104kB) pdf

Załącznik nr 12 (11kB) excel

Załącznik nr 13 (10kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 listopada 2014, 16:03:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2717