Zarządzenie nr 58/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 września 2014w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Zarządzenie nr 58/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 września 2014


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIX/177/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2014 r. poz. 58) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/77/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23  maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 17.367.004,97 zł
  zastępuje się kwotą 17.397.427,97 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.058.149,97 zł zastępuje się kwotą
   16.088.572,97 zł,
   załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo w wysokości 17.382.560,97 zł 
  zastępuje się kwotą 17.412.983,97 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.279.101,97 zł zastępuje się kwotą
   15.309.524,97 zł,   
    załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

3) w § 14:
- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gmin
 
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 58/2014 z dnia 30 września 2014 r.
 
Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 30.423 zł w związku z otrzymaną decyzją
z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów.
Ponadto w planie dochodów dokonano przeniesienia kwoty 1.753 zł  z rozdziału 85215 na rozdział 85213.

Dochody (100kB) pdf

Wydatki (98kB) pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone (90kB) pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone (96kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 listopada 2014, 09:22:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 listopada 2014, 09:30:05)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2292