Zarządzenie nr 68/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 listopada 2014w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2015 r.

Zarządzenie nr 68/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 listopada 2014


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645  i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2015 r. stawki  czynszu  za najem i  dzierżawę nieruchomości stanowiących  zasób nieruchomości Gminy Lisewo:
1) za grunty pod garażami - miesięcznie  - 1,20 zł/m2  + VAT wg obowiązującej stawki wraz z  terenem  przyległym, niezbędnym do korzystania z garażu;

2) za grunty pod budynkami gospodarczymi  - rocznie - 0,06 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z  budynku, jednakże w wysokości nie niższej niż 11,80 zł + VAT rocznie;

3) za najem pomieszczeń  gospodarczych - miesięcznie - 0,36 zł/m2  + VAT według obowiązującej stawki;  
                                                                                             
4) za grunty pod ogródki przydomowe - rocznie - 0,06 zł /m2 , jednakże nie mniej niż 11,80 zł. Dla terenów sklasyfikowanych jako tereny nierolnicze, a użytkowane rolniczo + VAT wg obowiązującej stawki;  

5) za grunty pod  siedliskiem w Linowcu   - rocznie - 0,04 zł/m2  +   VAT wg obowiązującej stawki;

6) za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe w których prowadzona jest działalność gospodarcza - miesięcznie:

a) za  grunty  pod parkingiem autobusowym 0,57  zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

b) za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 18,83 zł/m2 + VAT wg  obowiązującej stawki  , a za  grunt związany z najmem lokalu 0,06 zł/m2 + VAT  wg obowiązującej stawki;

c) za lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny 12,15 zł/m2  + VAT wg obowiązującej stawki;

d) za dzierżawę lub najem gruntów  przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej w wysokości 4,68 zł za 1m2  + VAT wg obowiązującej stawki;

7) za dzierżawę  gruntów po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie – rocznie - 69,66 zł;

8) za dzierżawę gruntów rolnych - równowartość 5 q żyta  za 1 ha przeliczeniowy - rocznie – do naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta  obowiązującą na terenie gminy dla celów podatku rolnego;

§ 2. W przypadku bezumownego korzystania z gruntów i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w zależności od sposobu ich wykorzystania stosuje się stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Czynsz za niepełny miesiąc nalicza się proporcjonalnie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 listopada 2014, 14:07:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2364