Zarządzenie nr 74/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 4 grudnia 2014w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Zarządzenie nr 74/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2014


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIX/177/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2014 r. poz. 58) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/77/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23  maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 października 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 listopada 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 72/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2014 r.;
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 17.996.577,54 zł
  zastępuje się kwotą 17.977.313,54 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.674.722,54 zł zastępuje się kwotą
   16.655.458,54,54 zł,
    załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo w wysokości 18.012.133,54 zł 
  zastępuje się kwotą 17.992.869,54 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.821.674,54 zł zastępuje się kwotą
  15.802.410,54 zł,   

   załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
3) w § 14:

- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 3 do zarządzenia,

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 74/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na 2014 r. zmniejszono o kwotę 19.264 zł.
Zmiany planów dochodów dotyczą dotacji celowych:
zwiększenia 19.536 zł:
- wybory do rad gmin, wybory wójta 12.336 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 7.200 zł,
 
zmniejszenia 38.800 zł:
- zasiłki i pomoc w naturze 10.000 zł,
- dożywianie 28.800 zł.
 
Zmiany planów wydatków dotyczą:
zwiększenia:
- wyborów do rad gmin i wójta - wprowadzono kwoty na planowane głosowanie 30 listopada 12.336 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 7.200 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,

zmniejszenia:
- zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne 10.000 zł,
- dożywianie 28.800 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na urzędy gmin 4.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia), oraz na stypendia Wójta 300 zł.

Ponadto po stronie wydatkowej dokonano przeniesień planów między paragrafami w ramach działu zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.

Dochody (102kB) pdf

Wydatki (148kB) pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone (89kB) pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone (100kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 grudnia 2014, 10:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2330