Zarządzenie nr 75/2014 WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 4 grudnia 2014w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej do inwentaryzacji pełnej w jednostkach organizacyjnych i mienia Gminy Lisewo

Zarządzenie nr 75/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2014


w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej do inwentaryzacji pełnej w jednostkach organizacyjnych i mienia Gminy Lisewo

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) oraz instrukcji z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 9/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej
zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 15 grudnia 2014 r.
w Urzędzie Gminy, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Świetlicach Wiejskich zostanie przeprowadzona uzupełniająca inwentaryzacja składników majątkowych.

§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury wg stanu na dzień 10 grudnia 2014 roku (uzupełnionych wyceną spisanych składników majątku, porównaniem wartości z danymi ksiąg rachunkowych, wyjaśnieniem i rozliczeniem różnic).

§ 3. Inwentaryzację przeprowadzą:
      1.  Komisja inwentaryzacyjna,
      2.  Zespoły spisowe,
      3.  Zespół rozliczający.

§ 4. W skład komisji inwentaryzacyjnej powołuję następujące osoby:
      1.  Pani Krystyna Kruczek                          - przewodnicząca
      2.  Pani Paulina Grązka                           - z-ca przewodniczącej
      3.  Pan Kazimierz Kowal                          - sekretarz

§ 5. Do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:
 
Zespół spisowy:
      1.  Pani Katarzyna Saworska                   - przewodnicząca  
      2.  Pani Bogusława Jurkowska                 - członek
      3.  Pan Michał Lewandowski                   - członek
 
§ 6. Zespół rozliczeniowy:
     1.  Pani Ewa Stachewicz                           - przewodnicząca
     2.  Pani Dorota Jankowska                                   - członek
     3.  Pani Ewelina Metera                           - członek
 
 
§ 7.  1.  Arkusze spisowe wydane zostaną Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Arkusze spisowe wypełnia się w 2 egzemplarzach.
Zespoły spisowe zakończą swoje czynności najpóźniej do dnia 14 grudnia 2014 roku przekazując stosowne dokumenty Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
2. Wykorzystane formularze spisowe Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej przekaże
w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku Przewodniczącej zespołu rozliczającego do opracowania różnic między danymi spisu a danymi ewidencji księgowej.
 
3. Zespół rozliczający opracuje wyniki spisu i przedstawi do dnia 31 grudnia 2014 roku
Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej zestawienie różnic inwentaryzacyjnych dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
4. Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej przedstawia do dnia 10 stycznia 2015 roku pisemne wnioski w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych oraz sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji, obejmujące w szczególności informacje o trudnościach napotykanych podczas spisu oraz ocenę wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w spisie.
 
§ 8. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do uporządkowania mienia będącego na wyposażeniu tych komórek w sposób umożliwiający płynne przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 9. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzenie oraz rozliczenie nadwyżki i niedoboru zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
Dokumenty i rozpatrzenie różnic inwentaryzacyjnych oraz spisów powinny być dostarczone do Skarbnika Gminy do dnia 15 stycznia 2015 roku.
 
§ 10. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności, o którym mowa w zarządzeniu, czynię osobiście odpowiedzialnym Przewodniczącą Komisji, a w czasie jej nieobecności zastępcę. Ponadto każdy z członków Komisji ponosi pełną odpowiedzialność służbową za pracę w tej Komisji.
 
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
 
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1, nr 2 (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2014, 11:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593