Zarządzenie nr 70/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 21 listopada 2014w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Zarządzenie nr 70/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 21 listopada 2014


w sprawie przyjęcia autopoprawki projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć autopoprawkę projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. wraz z kompletem załączników:
1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.009.178 zł;
2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości  15.246.022 zł;
3) niedobór budżetu w wysokości 236.844 zł.
Projekt autopoprawki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Autopoprawkę projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. z kompletem dokumentów przekazać.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 70/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
 
 
Autopoprawki projektu budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok dokonano w związku ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015 - 2021.

Zmiany dotyczące planu przychodów i rozchodów na 2015 r. oraz spłat zaciągniętych kredytów  umożliwiają spełnienie art. 234 ustawy o finansach publicznych, który ściśle określa procentowy wskaźnik spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

Projekt (194kB) pdf

Załącznik nr 1 (165kB) pdf

Załącznik nr 2 (294kB) pdf

Załącznik nr 3 (106kB) pdf

Załącznik nr 4 (83kB) pdf

Załącznik nr 5 (84kB) pdf

Załącznik nr 6, załacznik nr 7 (14kB) excel

Załącznik nr 8 (89kB) pdf

Załącznik nr 9 (84kB) pdf

Załącznik nr 10 (97kB) pdf

Załącznik nr 11 (104kB) pdf

Załącznik nr 12 (11kB) excel

Załącznik nr 13 (10kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 11:39:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2380