Zarządzenie nr 71/2014 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 21 listopada 2014w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy w Lisewie materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Zarządzenie nr 71/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 21 listopada 2014


w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy w Lisewie materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie obowiązującej ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Na podstawie  art. 6 ust. 4  w związku ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeglądu wytworzonych dokumentów niejawnych oraz przeprowadzenia okresowej kontroli stanu ochrony, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie w składzie:
1) Paulina Grązka - przewodniczący komisji
2) Monika Maćkowska  - członek komisji
3) Krystyna Kruczek - członek komisji

§ 2.1. Przegląd materiałów zawierających informacje niejawne oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” powinien uwzględniać:
1) dokonanie  przeglądu i oceny materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy;

2) sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołu oceny dokumentacji  zawierającego spis materiałów poddanych przeglądowi  oraz przedłożenie go do akceptacji Wójtowi Gminy Lisewo;
 
3) powiadomienie wszystkich odbiorców materiałów niejawnych, w stosunku do których podjęto decyzję o zniesieniu, bądź też o dokonaniu zmiany klauzuli tajności.

2. Czynności, o których mowa w § 2 ust. 1,  należy zrealizować do dnia 27 listopada 2014 roku.

§ 3.  Nadzór w zakresie terminowego wykonania postanowień, o których mowa w niniejszym  zarządzeniu powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Lisewie.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 11:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2323