Zarządzenie nr 91/2015 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 1 grudnia 2015w sprawie Zmieniające zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Lisewo z dnia 01 października 2011 roku, w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkoły będących w administracji jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo działającej w sferze oświaty.

Zarządzenie nr 91/2015
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 1 grudnia 2015


w sprawie Zmieniające zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Lisewo z dnia 01 października 2011 roku, w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkoły będących w administracji jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo działającej w sferze oświaty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W zarządzeniu Nr 57 Wójta Gminy Lisewo z dnia 01 października 2011 roku, w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych oraz innych pomieszczeń szkoły będących w administracji jednostki organizacyjnej Gminy Lisewo działającej w sferze oświaty w załączniku Nr 1:

1) punkt 3 otrzymuje  następujące brzmienie:

„3. Z opłat za korzystanie są zwolnione:
1) imprezy organizowane na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) prowadzenie akcji charytatywnych;
3) imprezy organizowane przez samorząd terytorialny;
4) Imprezy organizowane przez Radę Rodziców.
5) stowarzyszenia działające na rzecz krzewienia sportu działające na terenie  Gminy Lisewo łącznie w ilości do 70 godzin w danym roku kalendarzowym.”

2) skreśla się punkt 4
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi oraz Skarbnikowi gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 grudnia 2015, 15:09:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240