Zarządzenie nr 94 /2015Wójta Gminy Lisewoz dnia 21 grudnia 2015w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.

Zarządzenie nr 94 /2015
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.

Na podstawie  § 6 ust 2   rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków( Dz. U.  NR 46 poz. 430), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645.) zarządzam co następuje:

§1. Wprowadzam plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo w  2016 r. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Załącznik (141kB) pdf
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2015, 13:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1329