Zarządzenie nr 95/2015WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 grudnia 2015w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Zarządzenie nr 95/2015
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 grudnia 2015


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117,1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) , § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr IV/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2015 r. poz. 8) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/13/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2015 r. poz. 8) zmienionym:
- zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2015 r., - uchwałą Nr V/18/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gmin y Lisewo z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Lisewie z dnia 11 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2015 r.,
- uchwała Nr IX/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/55/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2015 r.,
-zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 85/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2015 r.,
- uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 grudnia 2015 r.,
- uchwałą Nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 16.907.716,96 zł zastępuje się kwotą 16.934.107,96 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.093.636,58 zł zastępuje się kwotą 16.120.027,58 zł, załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 17.144.560,96 zł zastępuje się kwotą 17.156.164,96 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.696.603,58 zł zastępuje się kwotą 15.708.207,58 zł, załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
3) w § 3 pkt 1 Wysokość rezerwy w kwocie 11.549,96 zł zastępuje się kwotą 549,96 zł;
4) w § 5 deficyt budżetu w wysokości 236.844 zł zastępuje się kwotą 221.966 zł;
5) w § 14: - załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 26.482 zł tj. zgodnie z otrzymanymi informacjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plany dotacji:
- świadczenia rodzinne 11.002 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 114 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 488 zł.

Wprowadzono kwotę 14.787 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z dnia 4 grudnia 2015 r. ST3.4750.137(6).2015 Ministra Finansów.

Plan wydatków na 2015 r. zwiększono o kwotę 11.604 zł (dotacje celowe).
Po stronie wydatkowej otrzymane dotacje rozdysponowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych Rady Gminy 3.800 zł,
- urząd gminy 4.000 zł (zakup usług pozostałych - kancelaria adwokacka),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.200 zł (zakup sprzętu nagłaśniającego).

Załącznik nr 1 (75kB) pdf

Załącznik nr 2 (147kB) pdf

Załącznik nr 3 (69kB) pdf

Załącznik nr 4 (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (25 stycznia 2016, 07:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147