Zarządzenie nr 6/2016WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 8 marca 2016zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Zarządzenie nr 6/2016
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 8 marca 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 52/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie wprowadza się następującą zmianę:
w § 2 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy w Lisewie”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Lisewie realizującemu zadania z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
          
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 marca 2016, 07:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263