Zarządzenie nr 78/2017WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 26 października 2017w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lisewo, dotyczących zmiany nazwy ulicy Bocznej

Zarządzenie nr 78/2017
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2017


w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lisewo, dotyczących zmiany nazwy ulicy Bocznej

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym dotyczących sołectwa Lisewo w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej.
2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw pięciu odcinków obecnej ulicy Bocznej.

§ 2. 1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom sołectwa Lisewo, w tym ankiet internetowych. Wzór ankiety stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Szczegółowe terminy, do których powinny być wykonane poszczególne czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.  Formularze ankiety będą dostępne:
1) w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu,
2) w formie interaktywnej – na stronie internetowej Gminy Lisewo.

§ 4.  1. Ankiety konsultacyjne w sprawie zmiany nazwy ulicy składa się:
1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy:
a) bezpośrednio w sekretariacie,
b) przez operatora pocztowego;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy, formularz interaktywny i pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: sekretarz@lisewo.com    urządgminy@lisewo.com, sekretariat@lisewo.com, wpisując w tytule „Konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej”.

2. Złożenie ankiety konsultacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga uwierzytelnienia ani poświadczenia odbioru.

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie i podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie i sołectwa Lisewo.

§ 6. Zarządzenie podaje się do  publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie i sołectwa Lisewo.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki (302kB) pdf  

metryczka


Odpowiada za treść: Halina Chrzanowska
Opublikował: Michał Lewandowski (2 listopada 2017, 10:30:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856