Zarządzenie nr 9/2019WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewiez dnia 8 listopada 2019w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 9/2019
WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie
z dnia 8 listopada 2019


w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1352  ze zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 8/2016 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie 
z dnia 14.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się w dziale VIII § 24 ust. 16 i 17 o następującym brzmieniu:
„16. Odsetki od udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe są płatne w pierwszej kolejności”.
„17. W przypadku wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki, niż ustalony termin spłaty określony w umowie pożyczki -  kwota odsetek nie jest przeliczana – aktualizowana”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
/-/ mgr Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 stycznia 2020, 12:35:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629