Zarządzenie nr 49/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 16 września 2020w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lisewie

Zarządzenie nr 49/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 16 września 2020


w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lisewie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1369) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Michała Lewandowskiego, pracownika zatrudnionego na stanowisku – informatyk gminny w Urzędzie Gminy w Lisewie - jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

§ 2. Zakres zadań osoby, o której mowa w § 1 określają przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

§ 3. 1. W celu realizacji powierzonych zadań, osoba, o której mowa w § 1 może wydawać wytyczne, występować z wnioskami oraz żądać udzielenia informacji i opinii od Radcy prawnego, Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektora ochrony danych oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
fizyczne urzędu.

2. Osoba, o której mowa w § 1 przedstawia Wójtowi Gminy Lisewo:

a) informację w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2,

b) roczne sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 31 stycznia każdego roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Informatykowi Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 września 2020, 15:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386