Zarządzenie nr 52/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 22 września 2020w sprawie sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2021 r.

Zarządzenie nr 52/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 22 września 2020


w sprawie sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2021 roku stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących zasób
nieruchomości Gminy Lisewo:
 1. za grunty pod garażami - miesięcznie - 1,53 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z garażu;

 2. za grunty pod budynkami gospodarczymi - rocznie - 0,09 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z budynku, jednakże w wysokości nie niższej niż 15,20 zł + VAT rocznie;

 3. za najem pomieszczeń gospodarczych - miesięcznie - 0,46 zł/m2 + VAT według obowiązującej stawki;

 4. za grunty pod ogródki przydomowe - rocznie - 0,09 zł /m2 , jednakże nie mniej niż 15,20 zł. Dla terenów sklasyfikowanych jako tereny nierolnicze, a użytkowane rolniczo + VAT wg obowiązującej stawki;

 5. za grunty pod siedliskiem w Linowcu - rocznie - 0,06 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

 6. za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza -miesięcznie:

  a) za grunty pod parkingiem autobusowym 0,68 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

  b) za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 23,97 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki , a za grunt związany z najmem lokalu 0,09 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

  c) za dzierżawę lub najem gruntów przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej w wysokości 5,99 zł za 1m2 + VAT wg obowiązującej stawki;

  d) za lokal użytkowy w budynku administracyjnym przy stadionie w Lisewie miesięcznie 122 zł +VAT wg obowiązującej stawki;

 7. za dzierżawę gruntów po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie – rocznie - 83,50 zł;

 8. za dzierżawę gruntów rolnych - równowartość 18 q żyta za 1 ha przeliczeniowy - rocznie – do naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta obowiązującą na terenie gminy dla celów podatku rolnego;

 9. za grunty w Pniewitem – ustawienie kontenera samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) – miesięcznie 0,55 zł/m 2 + VAT wg obowiązującej stawki .
§ 2. W przypadku bezumownego korzystania z gruntów i lokali użytkowych stanowiących zasób
nieruchomości Gminy Lisewo w zależności od sposobu ich wykorzystania stosuje się stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Czynsz za niepełny miesiąc nalicza się proporcjonalnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

Treść zarządzenia (122kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 września 2020, 15:53:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376