Zarządzenie nr 53/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 września 2020w sprawie powołania osób pełniących funkcję koordynatorów oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Lisewie

Zarządzenie nr 53/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 września 2020


w sprawie powołania osób pełniących funkcję koordynatorów oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Lisewie

Na podstawie art. 30 ust. 1, 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713) oraz art. 14 i 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz. 1062)
zarządzam:

§ 1. 1 Powołać zespół roboczy ds. dostępności w następującym składzie:

1) Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – informatyk gminny;

2) Koordynator ds. dostępności architektonicznej - podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury.

2. Do zadań koordynatorów ds. dostępności, wchodzących w skład powyższego zespołu roboczego należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowalnych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Lisewie,

5) monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Lisewie, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7) przedstawienie Wójtowi Gminy Lisewo bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

3. Zobowiązuje się:

1) pracowników Urzędu Gminy w Lisewie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorom w zakresie realizacji zadań,

2) kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą.

§ 2. Koordynatorzy w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorom wchodzącym w skład zespołu roboczego ds. dostępności.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Lisewo.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 września 2020, 14:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627