Zarządzenie nr 57/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 5 października 2020w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Zarządzenie nr 57/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 5 października 2020


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, Dz. U. z 2020, poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869, Dz. U. z 2020 poz. 568, poz. 695, poz. 1175), w § 10 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XV/90/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, poz. 7536) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2020 rok uchwalonym uchwałą Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 30 grudnia 2019 roku, poz. 7536) zmienionym:
 • uchwałą Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 maja 2020 roku,
 • uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2020 roku,
 • uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku.
 • zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
 • uchwałą Nr XXII/134/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 września 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 września 2020 roku,
 • zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2020 roku wprowadza się zmiany:
1) w § 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 28.909.125,64 zł zastępuje się kwotą 28.909.227,91 zł, tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.636.349,77 zł zastępuje się kwotą 26.636.452,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.272.775, 87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 28.909.125,64 zł zastępuje się kwotą 28.909.227,91 zł; z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.718.767,86 zł zastępuje się kwotą 25.718.870,13 zł; z tego:

᠆ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.914.254,56 zł zastępuje się kwotą 15.914.256,57 zł; z tego:

᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.144.978,18 zł zastępuje się kwotą 10.139.978,18 zł,

᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.769.276,38 zł zastępuje się kwotą 5.774.278,39 zł,

᠆ dotacje na zadania bieżące w kwocie 564.218,00 zł,

᠆ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.215.359,00 zł zastępuje się kwotą 8.215.459,26 zł,

᠆ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 777.309,30 zł,

᠆ wydatki na obsługę długu w kwocie 247.627,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.190.357,78 zł; z tego:

᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.190.357,78 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.995.901,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3) w § 3. W budżecie utworzone są rezerwy:

1) ogólną w wysokości 74.738 zł zastępuje się kwotą 33.997,27 zł.

2) celową w wysokości 66.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

4) w § 14. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zmienia się jak w załączniku nr 3 do zarządzenia,

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 października 2020, 13:55:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418