Zarządzenie nr 60/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 2 listopada 2020w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisewo dotyczących opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 60/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 2 listopada 2020


w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisewo dotyczących opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1, 31 i 33 ust. 1 i 3 oraz 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 713) oraz Uchwały Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu gminnym dotyczących opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030.

2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji opinii w sprawie problemów społecznych występujących na terenie Gminy oraz możliwych rozwiązań.

§ 2. 1. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez:

2. Udostępnienie ankiet konsultacyjnych mieszkańcom Gminy Lisewo (w tym ankiet internetowych). Wzór ankiety stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia.

3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030 z możliwością składania pisemnych uwag, opinii i wniosków.

4. Szczegółowe terminy, do których powinny być wykonane poszczególne czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Formularze ankiety będą dostępne:

1) w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu,

2) w formie interaktywnej – na stronie internetowej Gminy Lisewo www.lisewo.com,

§ 4. 1. Ankiety konsultacyjne składa się:

1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy:

a) bezpośrednio w sekretariacie,

b) przez operatora pocztowego;

2) w formie interaktywnej – na stronie internetowej Gminy Lisewo www.lisewo.com,

§ 5. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie i podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie i sołectw Gminy Lisewo.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie i sołectw Gminy Lisewo.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 listopada 2020, 15:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395