Zarządzenie nr 63/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2020w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń

Zarządzenie nr 63/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2020


w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń

Na podstawie art. 411 ust. 10r Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz - zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie na stanowisku specjalista pracy socjalnej, upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

§ 2. Upoważnienie wygasa z dniem ustania lub rozwiązania stosunku pracy na w/w stanowisku, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 listopada 2020, 08:57:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480