Zarządzenie nr 64/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2020w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Urbańskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań

Zarządzenie nr 64/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2020


w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Urbańskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań

Na podstawie podstawie art. 411 ust. 10r Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Aleksandrze Urbańskiej - zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie na stanowisku ds. świadczeń społecznych i funduszu alimentacyjnego, upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

§ 2. Upoważnienie wygasa z dniem ustania lub rozwiązania stosunku pracy na w/w stanowisku, a ponadto może byc w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 listopada 2020, 09:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319