Zarządzenie nr 68/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 21 grudnia 2020w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Zarządzenie nr 68/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 21 grudnia 2020


w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, nazywany dalej ''ekwiwalentem'', jest wypłacany na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym złożony do Wójta.

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie uprawnionego członka ochotniczej straży pożarnej, czy w godzinach trwania akcji ratowniczej lub szkolenia pożarniczego świadczył pracę i otrzymał za ten czas wynagrodzenie.

3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odbyte szkolenie pożarnicze stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4. Pracownik Urzędu odpowiedzialny za współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi sprawdza wnioski złożone przez Naczelników jednostek ochotniczych straży pożarnych pod względem merytorycznym i sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu.

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny wypłacany będzie osobom uprawnionym kwartalnie z budżetu Gminy Lisewo, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, w kasie Urzędu Gminy w Lisewie lub przelewem na numer rachunku bankowy wskazany przez uprawnionego członka ochotniczej straży pożarnej.

2. Terminy składania wniosków ustala się:
- do 10 kwietnia za okres I kwartału, -do 10 lipca za okres II kwartału,
- do 10 października za okres III kwartału,
- do 10 stycznia za okres IV kwartału.

3. Ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych rozpoczynających się w jednym kwartale, a kończących się w kolejnym kwartale wypłacany będzie w całości po zakończeniu szkolenia pożarniczego bądź działania ratowniczego.

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnianych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty ekwiwalentu, na wniosek Naczelnika jednostki OSP biorącej udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym złożony do Wójta.

2. Wypłata ekwiwalentu następuje w terminie 14 od daty złożenia kompletnego wniosku zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 4. W działaniach ratowniczych mogą brać udział wyłącznie członkowie OSP posiadający odpowiednie wyszkolenie i aktualne badania lekarskie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP na terenie gminy Lisewo.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lisewo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 grudnia 2020, 14:46:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323