Zarządzenie nr 15/2020WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIEz dnia 29 grudnia 2020w sprawie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2021 r.

Zarządzenie nr 15/2020
WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIE
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie w sprawie rozkładu czasu pracy w 2021 r.

Na podstawie Rozdziału 4 Zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 10/2015 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 22 lipca 2015 r., Nr 15/2015 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 10 grudnia 2015 r. i Nr 2A/2019 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 31 stycznia 2019 r., w związku z art.129 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 roku – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam rozkład czasu pracy w 2021 r. w Urzędzie Gminy w Lisewie, jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (29 grudnia 2020, 15:54:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373