Zarządzenie nr 1/2021WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIEz dnia 28 stycznia 2021w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 1/2021
WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIE
z dnia 28 stycznia 2021


w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713, 1378), w związku z art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2020, poz. 1070, 2400)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 8/2016 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 14.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych § 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Dopłata do wypoczynku przysługuje raz w roku kalendarzowym, na jedno wybrane świadczenie przewidziane w § 11 regulaminu”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (29 stycznia 2021, 11:47:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258