Zarządzenie nr 12/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 stycznia 2021w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.

Zarządzenie nr 12/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713ze zmianami) i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na rok 2021 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 688,01 zł.

§ 2. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły wyższe;

3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego;

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w zależności od formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – w następujących kwotach:

1) nie więcej niż 1000 zł opłaty za semestr – studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające oraz studia licencjackie i studia magisterskie, gdy kierunek studiów jest zgodny z potrzebami szkoły i jest to drugi kierunek nauczyciela;

2) nie więcej niż 500 zł opłaty za semestr – kursy doskonalące i kwalifikacyjne

3) nie więcej jak 350 zł za szkolenia jedno lub kilkudniowe, seminaria, warsztaty.

§ 4. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku dzieli się w następujący sposób:

1) 40% środków z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego

2) 60% środków z przeznaczeniem na wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenia nauczycieli oraz doradztwo metodyczne prowadzone przez szkoły

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać przesunięć środków.

§ 5. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Lisewo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 13:28:28)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 14:50:18)
Zmieniono: osadzono treść bezpośrednio na stronie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 841