Zarządzenie nr 13/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 9 lutego 2021w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo.

Zarządzenie nr 13/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 9 lutego 2021


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo.

Na podstawie art. 7 ust 1, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 4. ust 1, pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/165/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy w 2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo.

§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Gminy Lisewo.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz
Do pobrania:


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 lutego 2021, 13:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886