Zarządzenie nr 59/09WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 7 grudnia 2009w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lisewo w 2010 r.

Zarządzenie nr 59/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lisewo w 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458  z 2009 r. Nr 52, poz. 420  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustalam w 2010 r.  stawki  czynszu  za najem i  dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości:
1/ za grunty  zajęte pod garaże - 0,96 zł/m2 miesięcznie + 22 % podatek VAT;
2/ za pomieszczenia  gospodarcze - 0,26 zł/m2 miesięcznie + 22 % podatek VAT;
3/ za gruntysklasyfikowane jako tereny nierolnicze, użytkowane rolniczo do 0,01 ha
- 0,04  zł/m2 miesięcznie a powyżej 0,01 ha 55 zł rocznie + 22 % podatek VAT;
4/ za grunty pod budynkami 0,04 zł/m2 rocznie + 22 % podatek VAT;
5/ za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe w których prowadzona jest działalność gospodarcza dotychczasowy czynsz podwyższa się  o 5,0 %, co wynosi:
- za 1m2 gruntu zajętego pod parking autobusowy 0,45 zł  + 22% podatek VAT;
- za teren dzierżawiony przez Kółko Rolnicze w Krusinie 662,49 zł + plus 22 % podatek VAT;
- za lokal użytkowy (sklepik ) w budynku Gminnego Gimnazjum 115,65 zł + 22 %podatek VAT;
- za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 477,38 zł  + 22 %podatek  VAT;
- za lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny  419,52 zł + 22 % podatek VAT;
6/ za dzierżawę gruntów  po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie 54,60 zł rocznie;
7/ za dzierżawę gruntów rolniczych - 5 q żyta  za 1ha przeliczeniowy rocznie. Do naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta obowiązującą na terenie gminy dla celów podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 36/08  Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia czynszu za najem, lub dzierżawę gruntów gminnych oraz pomieszczeń gospodarczych i użytkowych stanowiących własność gm. Lisewo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 stycznia 2010, 12:45:52)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 08:50:14)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6052