Zarządzenie nr 51/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 15 grudnia 2010w sprawie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2011r.

Zarządzenie nr 51/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), rozdziału V pkt 4 i 8   Uchwały Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007-2011 ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 110, poz. 1638)  zarządzam , co następuje:
 
§ 1. Ustalam na 2011 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w wysokości  2,50 zł, co stanowi  0,73 % wartości  odtworzeniowej  lokalu.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu  za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości   50 % najniższego czynszu obowiązującego  w gminnym zasobie mieszkaniowym  to jest   0,63 zł.

§ 3. Wysokość czynszu ustala się według załącznika do w/w zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi  d/s  gospodarki gruntami.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu  za najem  lokali stanowiących  mieszkaniowy  zasób gminy Lisewo w 2010 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Załącznik (7kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 lutego 2011, 14:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5356